Advocaat Wia Uitkering - Advocatenkantoor

Gepubliceerd nov. 23, 22
6 min read

Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Of beïnvloeden bepaalde beperkingen elkaar (comorbiditeit). Een verzekeringsarts dient bij onvoldoende expertise een deskundige in te schakelen. Een verzekeringsarts mag namelijk geen oordeel vellen over problemen buiten zijn kennisgebied ligt. De verzekeringsarts brengt de belastbaarheid van een verzekerde in kaart. Dit doet hij op basis van zijn eigen onderzoek en eventuele medische stukken uit de behandelende sector.

Wia-uitkering Afgewezen? Advocaat Geeft Juridisch AviesArbeidsdeskundige - Uitkering En Wia

De lijst waarin al deze beperkingen worden opgesomd heeft de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Een arbeidsdeskundige beoordeelt werk werk u nog zou kunnen doen - Sociaal zekerheidsrecht expertise. Hij doet dit op basis van de door de verzekeringsarts opgestelde FML. Hij zoekt werk dat een verzekerde ondanks de vastgestelde beperkingen kan verrichten. Indien er dus onjuistheden zitten in de FML, is de kans groot dat ook de functies die de arbeidsdeskundige duidt, niet kloppen.

Als eigenrisicodrager voor de WGA, draagt een werkgever zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van haar (ex-)werknemers. Als een werkgever vermoedt dat de gezondheidssituatie van haar (ex-)werknemer is veranderd, kan een herbeoordeling worden aangevraagd bij het UWV. Dit kan leiden tot een verlaging van de WGA-uitkering dan wel het vervallen van zijn WGA-uitkering omdat de arbeidsongeschiktheidspercentage van de verzekerde beneden de 35% gedaald is.

Wia Advocaat

Voor werkgevers is dit financieel gunstiger, omdat zij dan geen premies meer hoeven af te dragen. Daarnaast gelden voor de IVA-uitkering geen re-integratieprikkels en voor de WGA-uitkering wel. Ook bij een herbeoordeling kunt u bezwaar maken indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? In dat geval heeft u recht op een vrije advocaatkeuze.

Het is raadzaam om u bij de bezwaarprocedure of beroepsprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Mr. Mitchell Bathoorn is op de hoogte van de wetten op dit gebied en kent de relevante jurisprudentie. Hij behandelt jaarlijks tientallen zaken op dit gebied en weet derhalve goed aan welke regels het UWV zich dient te houden.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt de uitkering nadat de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 2 jaar (104 weken) is verstreken. De WIA is een werknemersverzekering. De overheid wil door middel van deze uitkering stimuleren dat arbeidsongeschikten wel weer (partime) aan het werk gaan. Let op! Deze verzekering geldt alleen voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?

Voor de ben je arbeidsongeschikt als je door ziekte, zwangerschap etc. minder dan 65% kan verdienen ten opzichte van wat je verdiende toen je niet arbeidsongeschikt was. Je oorspronkelijke loon wordt vergeleken met het loon dat je verdient na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. De vergelijking wordt gemaakt door het UWV.

Ze ondergaat een zware operatie (UWV Advocaat Uitkering afgewezen, gestopt of opgeschort?). Ze werkte als receptioniste bij een groot kantoor. Haar loon is 104 weken doorbetaald. Ook al zit Annet nu tijdelijk in een rolstoel, ze kan wel gewoon werken. Na die 104 weken maakt het UWV de balans op: Annets oorspronkelijke loon wordt vergeleken met het loon dat ze nu krijgt - WIA-uitkering - Advocaten in Uitkeringszaken.

Annet is dus niet arbeidsongeschikt voor de WIA en daarom kan zij geen aansprakelijk maken op een uitkering. De WIA spreekt over drie arbeidsongeschiktheidsklassen: Minder dan 35% arbeidsongeschikt; Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is van toepassing; Minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (dit betekent dat u tijdelijk arbeidsongeschikt bent).

Afwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

Er is in deze situatie geen of weinig kans op herstel. De regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Volgens deze arbeidsongeschiktheidsklassen maak je dus geen aanspraak op een WIA verzekering als je meer dan 65% arbeidsgeschikt bent. Weet je niet zeker in welke klasse je valt en wil je hier zekerheid over? Dan is het handig om een advocaat te raadplegen.

Wia - Sociale Zekerheidsrecht AdvocaatWia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

Van het UWV krijg je alleen de uitkering als je voldoet aan de volgende voorwaarden: Je bent langer dan 2 jaar (104 weken) ziek of gehandicapt; Je gaat minder dan 65% van je oude loon verdienen; Je hebt de afgelopen 2 jaar geprobeerd om weer aan het werk te gaan; Je moet ziek zijn geworden op of na 1 januari 2004 (anders val je nog onder de oude regeling, de WAO); Toen je ziek werd, was je verzekerd voor de WIA. Bezwaar WIA uitkering bij het UWV.

Je bent verzekerd wanneer de één van de volgende situaties/beroepen op jou van toepassing is: Geldige overeenkomst bij een Nederlandse werkgever (tijdelijk contract, uitzendkracht of oproepkracht valt ook hieronder); Ambtenaar; WW/ZW/WAO- of uitkering ontvangt en in Nederland woont; Thuiswerker, musicus, artiest, werkzaam op basis van leer/werkovereenkomst (let op: bij deze situatie zijn er extra voorwaarden om te voldoen aan de eisen van een WIA uitkering.

Sociale Zekerheidsrecht - Uitkeringen

Staat je beroep of situatie hierboven niet benoemd? Dan ben je niet voor de WIA verzekerd en daardoor kom je dus ook niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Voorbeeld, Claire uit Wageningen is ondernemer. Ze heeft er bewust voor gekozen geen WIA-verzekering af te sluiten. Ze valt thuis van de trap en breekt haar beiden polsen, ze moet hiervoor meerdere keren worden geopereerd.

Kan zij aanspraak maken op een WIA-uitkering? Nee, ze had een WIA-verzekering moeten afsluiten. Als ondernemer is zij niet automatisch verzekerd. Ook is het zo dat één van de volgende situaties (zogenaamde uitsluitingsgronden) niet van toepassing moeten zijn. Deze gronden zorgen er namelijk voor dat je geen aanspraak op een WIA-uitkering of dat je recht op een uitkering vervalt.

Win hierover dus juridisch advies in!); Als er sprake is van een wachttijd (je werkgever moet dan na 104 weken je loon nog steeds doorbetalen, of je werkgever betaalt het nog steeds door); Als je (nog) recht hebt op loon; Als je (nog) recht hebt op een WAO-, zwangerschaps- en bevallings- of een Ziektewetuitkering.

Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Val jij onder een van de uitsluitingsgronden en heb je daar een vraag over? Of heeft het UWV geoordeeld dat jij onder een uitsluitingsgrond valt en ben jij het daar niet mee eens? Win dan op tijd juridisch advies in. Zoals hierboven beschreven staat, kom je pas in aanmerking voor een WIA-uitkering na 104 weken.

De eerste 104 weken worden door je werkgever doorbetaald. Zie voor meer informatie over doorbetaling het stuk over de Ziektewet. Op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt en snel duidelijk wordt dat je nooit meer kan gaan, kan er al sneller een uitkering worden aangevraagd. Dit wordt een verkorte wachttijd genoemd.

Verzamel daarom advies van verschillende instanties om zo de juiste keuze te maken. De procedure voor deze aanvraag loopt anders dan de normale procedure: Je werkgever vraagt de uitkering niet voor je aan, die doe je zelf. Stuur een verklaring mee van de bedrijfsarts (en eventueel andere artsen); De aanvraag kan vanaf de 3e week van je ziekte tot de 68ste week; Beslist het UWV dat je de uitkering krijgt? Dan moet jouw werkgever je alsnog 104 weken uitbetalen, maar hij mag de uitkering op je loon in mindering brengen.

Advocaat Wia Uitkering (Wga Iva)

Advocaat Wia-uitkeringVerschil Tussen Wajong En Wia Uitkering


De werkgever moet dan langer dan 104 weken je loon doorbetalen. Het kan ook zo zijn dat het UWV bepaalt dat de wachttijd moet worden verlengd, dit wordt de “loonsanctie” genoemd. De beste advocaten herstellen uw WIA uitkering. Dit gebeurt als je werkgever zich niet genoeg heeft ingespannen. Je wachttijd tot de uitkering wordt dan na de 104 weken nog een keer verlengd met 52 weken.

Meer van Fiscaal Jurist

Navigation

Home

Latest Posts

Sociaal Zekerheidsrecht Expertise

Published Feb 04, 23
6 min read

Maak Bezwaar Wia Met Gratis Wia Advocaat

Published Jan 13, 23
6 min read