Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

Gepubliceerd okt. 05, 22
6 min read

Herbeoordelingen Iva Door Uwv

Het is raadzaam om u bij de bezwaarprocedure of beroepsprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Mr. Mitchell Bathoorn is op de hoogte van de wetten op dit gebied en kent de relevante jurisprudentie. Hij behandelt jaarlijks tientallen zaken op dit gebied en weet derhalve goed aan welke regels het UWV zich dient te houden - Onze advocaten zijn ook thuis in het sociaal zekerheidsrecht.

ahladvocaten is een kostenmaatschap waarbij ieder afzonderlijk voor eigen risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn (Afwijzing WIA - Maak op tijd bezwaar!). De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

Uwv Advocaten

Bent u al bijna twee jaar ziek en bent u niet in staat om (volledig) te werken, dan kunt u een WIA uitkering aanvragen. Voordat uw WIA aanvraag in behandeling wordt genomen, onderzoekt het UWV eerst wat u(w) werkgever hebben gedaan om u weer te laten werken - Sociaal zekerheidsrecht. Het UWV kijkt hierbij naar het re-integratieverslag (RIV).

De werkgever ontvangt dan een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever uw loon langer moet doorbetalen (maximaal één jaar). De werkgever wordt hierover in een brief geïnformeerd. Deze brief is een besluit (beschikking) waartegen bezwaar open staat. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De WIA advocaat van Astrum Advies Advocatenkantoor kan de werkgever in deze procedure bijstaan.

Tips Voor Het Bezwaar Maken Tegen De Wia Beslissing

U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek met de (verzekerings)arts van het UWV. De verzekeringsarts kijkt naar uw klachten (lichamelijk en geestelijk). Aan de hand van uw medische beperkingen bekijkt hij wat u wel of niet kunt. Verder onderzoekt de arts of uw klachten tijdelijk of blijvend zijn. De arts zal u ongetwijfeld ook vragen naar uw dagbesteding.

Mede aan de hand van uw dagbesteding stelt de arts uw beperkingen en mogelijkheden vast. Indien nodig verricht de arts ook een lichamelijk onderzoek bij u. Het is mogelijk dat de verzekeringsarts medische informatie nodig heeft van uw behandelaar(s). In dat geval vraagt de verzekeringsarts u om toestemming. Is de verzekeringsarts van oordeel dat u (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent, dan komt de arbeidsdeskundige van het UWV in beeld.

Recht Op Vrije Advocaatkeuze In Een Uwv-procedure

Hierbij kijkt hij naar uw opleiding, werkervaring en uw beperkingen zoals vastgesteld door de verzekeringsarts van het UWV. De arbeidsdeskundige zoekt naar drie soorten werk waarvoor u geschikt bent en wat u hiermee kunt verdienen. Het middelste loon van deze drie banen wordt vervolgens vergeleken met uw salaris voordat uw ziek werd.

Kunt u 65% of minder van uw oude loon verdienen, dan krijgt u een WIA uitkering. Wanneer u arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35% is, dan heeft u geen recht op een WIA uitkering. Dit percentage zegt overigens niets over hoe ziek u bent. Maar wat nu als de verzekeringsarts uw ziekte of beperking niet zorgvuldig heeft beoordeeld? Een afwijzing van uw WIA-aanvraag kan grote gevolgen voor u hebben.

Wia Uitkering Advocaat

Uwv Advocaten: Advocaten Voor Uitkeringsproblemen & UwvConflict Of Bezwaar Uwv

Onze WIA advocaat mr. A. Benamar gaat voor u het gevecht aan. Hij kan voor u bezwaar maken en indien nodig, beroep en desnoods uw zaak voorleggen aan de hoogste rechter. Zijn uw klachten van chronische aard, dan wordt ook bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een IVA uitkering.

Dat is bij een medisch stabiele situatie of als er een geringe kans is op herstel of bij een verslechterende situatie. Dit is ook voor de werkgever financieel van belang omdat dit effect heeft op de hoogte van de premie die de werkgever moet betalen (premiedifferentiatie). Als uw IVA bezwaar gegrond wordt verklaard betaalt het UWV uw advocaatkosten.

Wia-uitkering Na Herkeuring

Heeft u problemen met het UWV? Boos of geïrriteerd door een onterechte beslissing over uw uitkering? Advocatenkantoor Willering staat u graag bij! Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring op het gebied van problemen met uitkeringsinstanties, zoals het indienen van bezwaar, beroep of hoger beroep tegen het UWV inzake onder andere WIA, Ziektewet en Wajong.

bij een negatieve beslissing van het UWV dient u te reageren! Bij een negatieve beslissing over uw Ziektewet uitkering is dit zelfs 14 dagen. Sociaal zekerheidsrecht expertise.

Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?

Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar UwvWia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

De Wet WIA regelt wanneer een persoon aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte geen recht meer heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, zal diegene onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. Dit is in het Nederlands sociaal zekerheidsrecht de basis waarop een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verstrekt.

De werknemer valt dan niet meer onder de Ziektewet en de werkgever zal dan ook niet meer verplicht zijn het loon door te betalen. Na deze twee jaar dient diegene dan ook een WIA-uitkering aan te vragen. De werknemer zal dan waarschijnlijk een loongerelateerde uitkering ontvangen of, als het recht op een loongerelateerde uitkering is komen te vervallen, een loonaanvullingsuitkering.

Sociaal Zekerheidsrecht

Tegen elk besluit in het kader van de WIA-uitkering van het UWV, waaronder een afwijzing, een onjuiste berekening van het uitkeringspercentage of intrekking, kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Om voor de loongerelateerde WIA-uitkering in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de referte-eis (Onze advocaten zijn ook thuis in het sociaal zekerheidsrecht). Deze houdt in dat de (ex-)werknemer in de 36 kalenderweken voorafgaand aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag in 26 kalenderweken verzekerde arbeid moet hebben verricht.

De referteperiode wordt in dat geval verlengd. Dit geldt niet indien de (ex-)werknemer voor zijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag recht had op een WW-uitkering. In dat geval kunt diegene immers aanspraak maken op een WW-uitkering en zou het niet rijmen met het sociaal zekerheidsrecht om daarnaast aanspraak te maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Herbeoordelingen Iva Door Uwv

Hiervoor wordt gekeken naar het maatmanloon. De maatman is een fictief persoon die hetzelfde werk doet als de (ex-)werknemer voorheen deed. Werkte de persoon als accountant dan is het maatmanloon het salaris dat diegene als accountant verdiende. Vervolgens wordt gekeken naar diens restverdiencapaciteit dus wat diegene ondanks zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen.

Het loon dat diegene met het middelste beroep zou kunnen verdienen is de restverdiencapaciteit. Stel dat iemand als accountant € 50. 000 verdiende en uit de geschikte beroepen wordt een beroep gevonden waarmee diegene € 30. 000 zou kunnen verdienen, dan is de formule als volgt: (Maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen Wia

Hierbij hoort een uitkeringspercentage van 28%. Diegene zou dan niet voor een WIA uitkering in aanmerking komen doch voor een WW uitkering. Soms kan de werkgever een eigenrisicodrager zijn. In dat geval draagt hij zelf het risico dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt. De betaling van de WIA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening.

Maar de werkgever blijft verantwoordelijkheden en verplichtingen houden. De werkgever kan alleen het eigen risico dragen ten aanzien van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35% tot 80%) en werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn. Veel mensen denken dat zij pas voor de beroepsfase een advocaat nodig hebben en dat zij het bezwaar zelf wel kunnen doen.

Bezwaar Wia Uitkering - AdvocatenkantoorHoud goed de termijnen in de gaten. Doorgaans dient er binnen 6 weken bezwaar of beroep te zijn aangetekend. Bezwaar aantekenen nadat er 6 weken verstreken zijn, is niet meer mogelijk. Heeft u een afspraak bij Advocatenkantoor Appelman, neem dan altijd de beslissing mee waar het om gaat. Dat klinkt logisch, maar het gebeurt regelmatig dat mensen vergeten de beslissing mee te nemen.

Meer van Fiscaal Jurist

Navigation

Home

Latest Posts

Sociaal Zekerheidsrecht Expertise

Published Feb 04, 23
6 min read

Maak Bezwaar Wia Met Gratis Wia Advocaat

Published Jan 13, 23
6 min read